กลุ่มการเรียนรู้ปฐมวัย

นางสาวสุพัตรา  ศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุพัตร  อินทะศรี

                                                                นางสาวจันจิรา  กล้าหาญ

นางสาวกรวิภา  ตาชิ