กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์พิศา  แสนไชยศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวญาดา  วาทกิจ

นางสาววาสนา  มีจินดา

นายอำพน  พลพระ