กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมยุรี  ติดพวงมาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเพชรดา  ปฤกษากร

นางสมพร  เตจ๊ะนัง

นางยวิษฐา  นันตา

นางพิมลพัตร์  วงศ์อุทัย