กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพีรานุช  ซาวคำเขต
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเชษฐโชติ  มิ่งเมือง

นางสาวใจสคราญ  คงพันธ์

นางจารุวรรณ  จันทอง