กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตราภรณ์  หาญจักราพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววราทิพย์  ธิบุตร

นางอรวรรณ  ไชยมงคล

นางสาวหัธยา  ปัญญาต่วน

นายธีรชัย คันธวงค์