กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิสมัย  พรมวังขวา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพรรณงาม  โควานนท์

นางสาวรังรอง  หงษ์รัตน์

นายชวิศ  ปานันท์