กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรัญญา  รุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายศุภชัย  คำดอน

นายนัฐวุฒิ  บุญลี