กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกฤตยาภรณ์  วงศ์เพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกฤษฎ์  ด่านปรีชามณี

นางรัตนา  พลพระ