กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรชัย  พรหมมินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเกษมณี  ขัติยะ

                                            นางวรินทร์ทิพย์  ฉวีวงศ์