บุคลากรฝ่ายบริหาร

นางณัฏฐนันท์  ลังการัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสรี ปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระ ไชยวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษฎ์  ด่านปรีชามณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกฤตยาภรณ์  วงศ์เพิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพีรานุช  ซาวคำเขต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเพชรดา  ปฤกษากร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ