ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย   เดิมตั้งอยู่ในวัดพระงาม  (วัดพันตองปัจจุบัน) เรียกว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลช้างคลาน 1 เริ่มตั้งแต่เมื่อ  วันที่ 7 พฤษภาคม 2466 จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีพระจันทร์ พระอธิการวัดพระงามเป็นผู้อุปถัมภ์  ครูใหญ่คือ พระอินตา

2472 วัดศรีดอนไชย  เปิดสอนเป็นตัวอย่างประจำมณฑลจังหวัด มีพระภิกษุ  น้อย   ใจบุญ เป็นครูใหญ่  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2475 – 2476 ได้ยุบเลิกโรงเรียนวัดศรีดอนไชย ไปรวมกับโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)  และย้ายโรงเรียนประถมศึกษาที่วัดพระงาม (วัดพันตอง) มารวมที่วัดศรีดอนไชย เป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลช้างคลาน (วัดศรีดอนไชย)
2480 เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงเรียนประชาบาล ตำบลช้างคลาน 1 จึงโอนมาเป็นโรงเรียนประชาบาล  4 (วัดศรีดอนไชย)  จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
2487 เทศบาลรับโอนสถานที่ไปแล้ว  แต่ครูยังไม่ได้รับโอน เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณเงินเดือนครู  ครูจึงยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2506 วันที่ 7 เมษายน เทศบาลรับโอนกิจการพร้อมทั้งบุคลากรทั้งหมดไปดำเนินการ
2524 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีดอนไชย เปิด  สอนวิชาสามัญระดับ 3 – 4  และวิชาชีพ
2525 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นพิเศษ เป็นผลดีแก่การศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
2526 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เป็น โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ฝ่ายโรงเรียนกองการศึกษา  เทศบาลนครเชียงใหม่
2527 จัดตั้งสมาคมผู้ปก ครองและครูโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
2533 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง ของสำนักการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2534 เทศบาลนครเชียงใหม่  อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนแรกของเทศบาลนครเชียงใหม่
2540 ได้รับอนุมัติจากเทศบาลและการศึกษาส่วนท้องถิ่น ให้สร้างอาคาร ค.ส.ล. 4  ชั้น 12  ห้องเรียน   ( อาคารปริสุทโธ ) ด้วยงบประมาณ  จำนวน   4,500,000  บาท
2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
2545 ได้รับอนุมัติจากเทศบาลและการศึกษาส่วนท้องถิ่น ให้สร้างอาคาร ค.ส.ล. 4  ชั้น 12 ห้องเรียน ( อาคารคุณธรรม  45  ) ด้วยงบประมาณ จำนวน  6,400,000 บาท
2545 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา   รอบที่  1  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน :
สมศ.)
2546 โรงเรียนเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544
2547 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBT.)
2548 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2549 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ของสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ

โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก   รอบที่  2  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน : สมศ.)

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบประมาณอุดหนุน จำนวนเงิน1,000,000  บาท

ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพ    ด้วยงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น   จำนวน   500,000  บาท

2550

 

ได้รับอนุมัติจากเทศบาลและการศึกษาส่วนท้องถิ่น ให้สร้างอาคาร ห้องเรียน สน.ศท.  4/12  ชนิดฐานแผ่   ด้วยงบประมาณ  จำนวน  8,164,000   บาท
2551 สถานศึกษาที่พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2552

 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QAD) ระดับนักเรียนและสถานศึกษา

2553 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนันทนาการ ระดับประเทศ ของสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ

ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One Scholl One Innovation :OSOI) ระดับเหรียญทอง  ระดับประเทศ

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QAD) ระดับผู้ปกครองและสถานศึกษา

2554 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก   รอบที่  3  จาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน : สมศ.)
2556 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การจัดนิทรรศการ “ลดน้ำเสีย คืนน้ำใส” เทิดไท้องค์ราชันย์
2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ภาคเหนือตอนบน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 1 ระดับภาคเหนือ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2558 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษาดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลสถานศึกษาต้านยาเสพติดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่

2559 รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

รางวัล The winner Gracious Professionalism Awards โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Thailand 2016 จากสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)

รางวัลดีเด่นในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพ โครงการโรงเรียนมาตรฐานด้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2556-2558 ของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์