Browsing: ผลงานทางวิชาการ

คณะดำเนินโครงงานผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากต้นกระสัง...สมุนไพรอาภัพ..ใกล้ตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ขอเผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ สารบัญ กิตติกรรม
Read More

คณะดำเนินโครงงานเรื่อง แอ่วเจียงใหม่ม่วนอกม่วนใจ๋ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถามศึกษา ขอเผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อโครงงานแอ่วเจียงใหม่ม่วนอกม่วนใจ๋
Read More

คณะดำเนินโครงงานอย่าทิ้งฉันนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุชศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา ขอเผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ ภาพประกอบการทำโครงงาน จัดบอร์ด
Read More

คณะดำเนินโครงการ Welcome to Yee Peng festival. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดันชั้นมัธยมศึกษา ขอเผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อเรื่องเทศกาลยี่เป็ง
Read More

คณะดำเนินการโครงงานอู้จ๋าปะสากำเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ขอเผยแพร่โครงงาน บทคัดย่อโครงงานภาษาไทยประถมศึกษา
Read More

คณะทำงานโครงงานตามฮีต  ตวยฮอย  ตนบุญแห่งล้านนา  ครูบาศรีวิชัย   กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขอเผยแพร่โครงงาน บทคัดย่อ
Read More

คณะทำงานโครงงานเสน่ห์วงกลมผสมล้านนา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ขอเผยแพร่ผลงานการดำเนินโครงการ บทคัดย่อโครงงานคณิตประถม61
Read More

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Valentine's Day. โดยมี......เด็กชายมนัส แลเชอ  เด็กชายวิชชากร  คำบัวตอง และ เด็กชายภานุเดช  โว่ยซือกุ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูพีรานุช …
Read More